Salgs- og leveringsbetingelser

1Indledning.

1.1Nærværende betingelser (herefter kaldet Betingelserne) regulerer vilkårene for samhandel med Contigo Print Group A/S, CVR nr.: 27958826 (herefter kaldet Contigo).

1.2Betingelserne har forrang frem for købers eventuelle indkøbsbetingelser.

1.3Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom imellem parterne.

1.4Betingelserne kan alene gyldigt fraviges ved skriftlig aftale underskrevet af Contigo.

2Tilbud, accept og ordrebekræftelse.

2.1Hvis Contigo fremsender tilbud er dette kun bindende for Contigo, såfremt det accepteres inden 30 dage fra
dateringen eller indenfor den kortere acceptfrist, der måtte være angivet i tilbuddet.

2.2Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af Contigo, I tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Contigo har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2.3Enhver uoverensstemmende accept på tilbud fremsat af Contigo medfører tilbudets bortfald. Foranstående gælder i relation til en hvilken som helst uoverensstemmelse og uafhængigt af om Køber var opmærksom på uoverensstemmelsen.

2.4Såfremt Contigos ordrebekræftelse afviger fra Købers ordre ved tillæg, indskrænkning , eller forbehold, og Køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til Contigo. I modsat fald gælder alene Contigos ordrebekræftelse.

3Priser.

3.1Alle priser angivet fra Contigo er ekskl. moms.

3.2Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

3.2.1Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde layout, rentegning, prøvetryk, cromalin/proofs m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

3.2.2Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige uforudsete omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

3.2.3Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- og ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved
væsentlig kursændring før betaling at ændre prisen tilsvarende. Væsentlig kursændring er hermed angivet som +/- 3%.

3.3Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

3.3.1Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

3.3.2Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

3.4Alle priser er beregnet for levering på angivet adresse på rampe eller fortov. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportsikring heraf
betales af bestilleren ud over en aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

3.5Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde, materiale eller færdig trykt materiale eller papir som tilhører køber, og i øvrigt varer som ikke tilhører er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

4Betalingsbetingelser.

4.1Betalingsbetingelserne er 8 dage netto såfremt andet ikke er udtrykkeligt aftalt.

4.2Betales købesummen ikke rettidigt, tilskrives der morarenter fra forfaldsdagen.

4.3Morarenten udgør 2% pr. påbegyndt måned.

4.4Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt på Contigos konto.

4.5Contigo har krav på, at der foretages effektiv betaling. Der kan således eksempelvis ikke foretages modregning.

4.6På Contigos anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Contigo forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.7Er kundens økonomiske forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5Risikoens overgang.

5.1Risikoen overgår til Køber ved levering.

6Levering, leveringssted og forsinkelse.

6.1Levering sker på det aftalte sted.

6.2Med de i pkt. 6.3. nævnte forbehold finder levering sted på den med køberen aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når leverandørens arbejde er færdigt.

6.3Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 7.4. & 7.5 nævnte omstændigheder eller købers handling eller udeladelse, har Contigo ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Contigos leveringsforpligtelser fordyres for Contigo, er Contigo dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt køber erklærer at ville skadesløsholde Contigo ved betaling af den af Contigos beregnede merpris.

6.4Leveringsstedet er købers angivne sted, ment som leveret på rampe eller fortov. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for købers regning, jf. pkt. 3.4., og risiko. Contigo er forpligtet til på købers anmodning og dennes regning, jf. pkt. 3.4., at tegne ønsket transportforsikring.

7Leveringstid og forsinkelse.

7.1Enhver angivelse af leveringstiden er angivet omtrentligt.

7.2Såfremt levering er mindre end 1 uge forsinket i forhold til det anslåede leveringstidspunkt, er Køber uberettiget til at ophæve aftalen.

7.3Køber er ligeledes uberettiget til at kræve erstatning såfremt levering er mindre end 1 uge forsinket i forhold til det anslåede leveringstidspunkt, og at Contigo har gjort alt for at afhjælpe forsinkelsen.

7.4I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Contigo intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Contigo ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

7.5Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 7.4. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 7.4. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

7.6I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Contigo ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9.1.

8Mangler.

8.1Contigo har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke køber til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3Contigo har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 5% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir er tilvejebragt specielt til ordren af andre end Contigo, har Contigo ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

8.4Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks og senest 5 dage efter levering, at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8.6Såfremt det af Contigo leverede er behæftet med mangler, som dog ikke medfører at det leverede i enhver henseende er uanvendelig, så er Køber alene berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag. Til gengæld er Køber uberettiget til at kræve erstatning, at hæve, at kræve omlevering eller at kræve udbedring.

9Produktansvar.

Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

10Krænkelse af imaterielle rettigheder.

10.1Contigo har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Contigo sig ansvar overfor tredjemand i anledning af købers manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende
rettigheder, holder køber Contigo skadesløs for et sådant ansvar.

10.2Contigo har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Contigos. Contigo er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Contigo eller hans folk. Køber
må selv sørge for forsikring af produktet imod skade og undergang.

11Reklamation.

11.1Såfremt Køber konstaterer mangler ved det leverede, skal denne reklamere straks og senest inden 5 arbejdsdage efter levering.

11.2Reklamationen skal fremsættes skriftligt og indeholde en beskrivelse af årsagen til reklamationen samt hvilke
beføjelser Køber eventuelt ønsker at gøre gældende.

11.3Såfremt Køber reklamerer for sent, mister denne adgangen til at påberåbe sig en eventuel misligholdelse

12Ansvar og erstatning.

12.1Størrelsen af de krav som rejses overfor Contigo begrænses i nærværende Betingelser.

12.2Uanset grundlaget for eventuelle krav rejst af Køber mod Contigo, kan disse ikke overstige 50% af værdien af den ordre, som har givet anledning til kravet.

12.3Contigo kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab og forgæves omkostninger.

13Købers økonomiske forhold.

13.1Såfremt Købers økonomiske forhold efter Contigos opfattelse ikke er tilfredsstillende, er Contigo berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere Købers ordrer, medmindre Køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer, og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer eller alternativt stiller sikkerhed for betalingen i form af en bankgaranti.

13.2Såfremt Køber ikke foretager betaling overensstemmelse med foranstående bestemmelse eller stiller bankgaranti
i overensstemmelse med foranstående bestemmelse, er Contigo berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at ophæve den indgående aftale og kræve erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse.

14Lovvalg og værneting..

14.1Enhver tvist mellem Contigo og Køber skal afgøres efter dansk ret ved retten i Århus eller Vestre Landsret,
såfremt spørgsmålet er omfattet af Venstre Landsret kompetence.